<![CDATA[משפט אזרחי ומסחרי]]> http://knees.co.il/?CategoryID=214  ]]> Tue, 19 Apr 2016 11:37:18 -0200 תביעות כספיותhttp://knees.co.il/?CategoryID=214&ArticleID=270במהלך השנים ניהל המשרד מספר רב של תביעות כספיות בבתי המשפט השונים בארץ. למשרד אחוזי הצלחה גבוהים וזאת לאור בחינה מדוקדקת של הסיכוי והסיכון הכלכלי בכל תיק, טרם הגשתו לבית המשפט. המשרד מייצג הן תובעים והן נתבעים בתביעות כספיות מגוונות, ובהן תביעות מסחריות, עסקיות ואישיות. במקרים רבים, מקור הסכסוכים אשר מתבררים בבית המשפט הוא במקרים של הפרת חוזים, התנהגות שגרמה נזק, תביעות ביטוח, לשון הרע, עשיית עושר ולא במשפט, עוולות מסחריות הגורמות נזק לעסק מתחרה, יחסי ספק- לקוח שעלו על שרטון וכיוצ"ב. ]]>Tue, 20 Aug 2013 12:19:59 -0200http://knees.co.il/?CategoryID=214&ArticleID=270תביעות בנקיםhttp://knees.co.il/?CategoryID=214&ArticleID=180המשרד עוסק בכל ההיבטים של התדיינות מול בנקים, לרבות הגנה בתביעות חוב של בנקים, הסכמי ערבויות, משכונות ובטוחות, מימון באמצעות המחאות חוב ושיעבוד על דרך ההמחאה, והסדרי חוב מול בנקים. כמו כן עוסק המשרד בסוגיות של יחסי בנק-לקוח, חוזים בנקאיים, שטרות, אשראי דוקומנטרי , ערבויות בנקאיות, כרטיסי אשראי וכרטיס חיוב, תביעות ריבית, פשיטות רגל ומרוצי בטוחות.]]>Tue, 19 Apr 2016 11:37:18 -0200http://knees.co.il/?CategoryID=214&ArticleID=180תאגידיםhttp://knees.co.il/?CategoryID=214&ArticleID=182המשרד עוסק בייעוץ שוטף לתאגידים, בלווי וייעוץ בהקמת חברות, שותפויות ועמותות. השירות המשפטי כולל ייעוץ שוטף להנהלות ודירקטוריונים בהיבטים המשפטיים של פעילותן השוטפת, וייעוץ וייצוג דירקטורים, נושאי משרה בתאגיד ובעלי מניות. ]]>Wed, 14 Aug 2013 15:40:58 -0200http://knees.co.il/?CategoryID=214&ArticleID=182תכנון ובניהhttp://knees.co.il/?CategoryID=214&ArticleID=184דיני התכנון והבניה עוסקים בהסדרת הקצאות של קרקעות לשימושים שונים, כגון מגורים, מסחר, משרדים וכיוצ"ב. המשרד מייעץ ומייצג לקוחות במגוון נושאים של תכנון ובנייה, תוך מתן שירות מקיף וליווי אישי. עיקר השירותים בתחום ניתנים בנושאים של ייצוג בפני ועדות מקומיות, ועדות מחוזיות, טיפול בבקשות להיתרי ובניה,ייצוג בפני ועדות ערר, צווי הריסה, הגנה באישומים פליליים בעבירות של דיני תכנון ובניה. ]]>Mon, 01 Nov 2010 15:20:12 -0200http://knees.co.il/?CategoryID=214&ArticleID=184רשויות מקומיותhttp://knees.co.il/?CategoryID=214&ArticleID=185המשרד מייצג תאגידים ולקוחות פרטיים בנושאים של ארנונה, היטלי פיתוח, היטלי השבחה ורישוי עסקים.]]>Mon, 01 Nov 2010 15:01:29 -0200http://knees.co.il/?CategoryID=214&ArticleID=185דיני עבודהhttp://knees.co.il/?CategoryID=214&ArticleID=183המשרד עוסק בייצוג מעסיקים ועובדים בתחום דיני העבודה. הייצוג מתפרש על כלל הפעולות המשפטיות הקשורות לתחום זה, לרבות מתן ייעוץ שוטף, טיפול בתביעות המוגשות בתחום דיני העבודה, הטרדות מיניות, עבודת נשים, עריכת חוזי עבודה, ליווי בשלב המשא ומתן ועוד.]]>Fri, 12 Jul 2013 09:04:38 -0200http://knees.co.il/?CategoryID=214&ArticleID=183